بایگانی هزینه سونوگرافی واژن

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال بانوان به کمک سونوگرافی واژینال می توانند اگر ناهنجاری در رحم باشد را تشخیص داد ، بانوان در زمان بارداری هم می توانند