بایگانی گرگرفتگی یائسگی

گرگرفتگی یائسگی

گرگرفتگی یائسگی

گرگرفتگی یائسگی گرگرفتگی و تعریق شبانه از جمله مواردی هستند که خانم های یائسه از آن شکایت می کنند. این علائم در بیش از نیمی